biogas logo eko znak KONTAKT  
POČETNA STRANA  
www.biogas.rs

Biogas iz otpadnih voda

Na uredajima za precišcavanje otpadnih voda sa anaerobnom stabilizacijom mulja nastaje biogas, koji predstavlja vrlo interesantan izvor energije. Efikasnost produkcije biogasa obezbeduje se održavanjem temperature (oko 35oC), pH vrednosti, mešanjem i odstranjivanjem kiseonika i toksicnih materija. U anaerobnim reaktorima (digestor) nastaje biogas kao mešavina gorivih i negorivih gasova prosecnog sastava (u zapreminskim %): metan 55-75%, ugljen-dioksid 25-45%, i ostalih gasova, kao što su vodonik, kiseonik, ugljen-monoksid, azot, vodonik-sulfid, amonijak i vodena para.

Korišcenje biogasa

Proizvodnja biogasa se može proceniti na bazi sledecih prakticnih i iskustvenih podataka:

  • na uredajima za precišcavanje komunalnih otpadnih voda prosecna proizvodnja biogasa je 25 lit/ ekvivalentni stanovnik dan;
  • kod industrijskih otpadnih voda (šecerane, prerada melase, prerada krompira, proizvodnja vocnih sokova, mlekare, pivare, papir i celuloza) prosecna proizvodnja metana je 0,20 - 0,40 m3/kg HPK sa udelom metana u biogasu od 60 - 80%;
  • na stocnim farmama ocekivana proizvodnja biogasa varira u zavisnosti od životinjske vrste i nacina uzgoja i krece se u granicama od 20 - 40 m3 biogasa/m3 osoke.

 

© www.biogas.rs