biogas logo eko znak KONTAKT  
POČETNA STRANA  
www.biogas.rs

Biogas iz poljoprivrede

Energetski potencijal biomase na farmama se odreduje prema broju tzv. uslovnih grla stoke. Uslovno grlo (UG) predstavlja životinju (ili više njih), težine 500 kg žive vage, OSM je organska suva materija, a HPK - hemijska potreba kiseonika.

krava - 1 UG = 0,6 - 1,2 krava muzara
- približno 1,3 m3 biogasa dnevno po UG
- toplotna vrednost: 6 kWh/Nm3
svinja - 1 UG = 2 - 6 svinja
- približno 1,5 m3 biogasa dnevno po UG
- toplotna vrednost: 6 kWh/Nm3
koka nosilja - 1 UG = 250 - 320 koka nosilja
- približno 2 m3 biogasa dnevno po UG
- toplotna vrednost: 6,5 kWh/Nm3
razne biljke - Silaža kukuruza, trave, lisne mase...
- 600 - 640 m3 biogasa po toni OSM
- toplotna vrednost: 5,5 - 6 kWh/Nm3
industrija - Industrijske organski zagadene
  otpadne vode
- 0,20 - 0,40 m3 CH4/kg HPK
- 60 - 80% CH4 u biogasu

Toplotna moc biogasa zavisi od sadržaja metana i za prosecan sadržaj od 65% metana iznosi Hu=6,4kWh/Nm3. Koristeci GE Jenbacher gasne motore, moguce je u prakticnom pogonu proizvoditi iz 1 Nm3 biogasa 2,5 kWh elektricne i 3,3 kWh toplotne energije.

Kliknite na donje slike, da biste videli neke zanimljive šematske prikaze.
 

© www.biogas.rs