biogas logo eko znak KONTAKT  
POČETNA STRANA  
www.biogas.rs

Biogas iz drveta

Gasifikacija drvenog otpada može da reši vrlo znašajan ekološki problem kontaminacije tla, vodotokova i vazduha, koji nastaje na mestu odlaganja otpada iz pilana, drvoprerađivačke industrije, industrije papira, šumskog i poljoprivrednog čvrstog otpada.

Gasifikacija drvenog otpada, uz rešavanje ekološkog problema, ima značajnu ekonomsku karakteristiku, jer omogućava iskorišćenje energetskog potencijala sadržanog u otpadnom drvetu za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije. Na ovaj način, energetski potencijal starog i otpadnog drveta se može plasirati potrošačima koji su udaljeni od deponija drvenog otpada, tako što se gas transportuje do potrošača energije ili se električna energija plasira u elektro-distribucionu mrežu i tako dolazi do potrošača (industrija, naseljena mesta, turistički centri).

Gasifikacija drvenog otpada

Iz svakog kilograma suve mase moguće je proizvoditi oko 2 Nm3 gasa energetske vrednosti od 1,6 do 2,4 kWh/Nm3. Pripremljena drvena masa se ubacuje u reaktor gde se odvijaju procesi sušenja, termičkog razlaganja, redukcije, oksidacije i gasifikacije. Rezultat procesa je razgradnja dugih organskih molekula CHmOn i stvaranje molekula C, CO, CO2, H2 i CH4. Gasovita faza napušta reaktor, a čvrsta materija (šljaka, pepeo, ugalj) u zavisnosti od sastava, koristi se kao sekundarna sirovina.

Nastali gas se priprema (hlađenje, uklanjanje kondenzata, tera i čađi, filtriranje) lageruje ili vodi direktno do kogeneracionog postrojenja, gde se proizvode električna i toplotna energija. Proizvedena energija se koristi za interne potrebe ili se plasira u ED mrežu, odnosno daljinski sistem grejanja.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ DRVENOG OTPADA
drveni otpad
deponovan
t/god
drveni otpad
unos u reaktor
kg/h1)
en. unos
u reaktor
kW
en. snaga
dobijenog gasa
kW
KOGENERACIJA
dobijena el. snaga
kW2)
dobijena topl. snaga
kW
1.664 208 832 749 250 330
3.328 416 1.664 1.498 500 660
4.992 624 2.496 2.247 750 990
6.656 832 3.328 2.996 1.000 1.320

1)6.000 - 8.000 h/god
2)1 MWel = potrošnja el. energije 3.000 kuća (bez grejanja)


 

© www.biogas.rs