biogas logo eko znak KONTAKT  
POČETNA STRANA  
www.biogas.rs

Biogas - CO2 neutralan izvor energije

Biogas (i biomasa) je obnovljivi izvor energije, sa niskom količinom ugljenika. Ukoliko se pravilno koristi, biomasa je održivo gorivo, koje može znatno da utiče na smanjenje neto emisije ugljenika, u poređenju sa fosilnim gorivima.

Iako sagorevanje biogasa, kao i zemnog gasa, dovodi do stvaranja izvesne količine ugljen-dioksida (CO2), ugljenik u biogasu potiče iz biljne mase, koja je u sebe ugradila ugljenik iz atmosferskog ugljen-dioksida. Stoga se upotreba biogasa posmatra kao CO2-neutralna i ne utiče na povećanje količine gasova sa efektom staklene bašte. Dalji zaključak je da bilo koja zamena fosilnih goriva biogasom dovodi do smanjenja emisija CO2.

Ugljenik u biomasi, koji čini približno 50% njene suve materije, je već deo atmosferskog kruženja ugljenika. Biomasa (biljke) absorbuje CO2 iz atmosfere tokom celog svog života. Nakon završetka životnog veka biljke, taj isti ugljenik se vraća u atmosferu kao mešavina ugljen-dioksida i metana. U atmosferi se metan pretvara u ugljen-dioksid, čime se kruženje kompletira.

Sagorevanje, direktno ili indirektno, biomase i biogasa, kao goriva, takođe vraća CO2 u atmosferu. Naravno, i ovaj CO2 je deo kruženja ugljenika u atmosferi.

(a) Dok biljke rastu, one absorbuju ugljen-dioksid iz atmosfere.
(b) Tokom procesa fotosinteze, biljke skladište ugljenik u svojoj masi, a ispuštaju kiseonik u atmosferu.
(c) Biljka se u jednom trenutku koristi za dobijanje toplote i struje (ili direktno, ili preko biogasa).
(d) Dok biomasa (biogas) sagoreva u postrojenju za proizvodnju električne i/ili toplotne energije, ugljenik uskladišten u biljnoj masi se oslobađa. Sjedinjavanjem sa kiseonikom, dobija se ugljen-dioksid, koji se vraća u atmosferu kroz izduvne gasove.


 

© www.biogas.rs